Sõnastiku sätted

Avaneb sõnastiku tööaknas nupust Sõnastiku tööriistad sonastiku_tooriistad.png-- EELex sätted.

Linnuke lukusta sõnastik (hooldustöödeks vms) - lukustab sõnastiku, s.t toimetajad ei saa artikleid luua, muuta ega isegi otsida.
Linnuke uue artikli lisamise dialoog - kui linnuke on, siis uue artikli loomisel kuvatakse dialoogiaken, kui linnukest ei ole, siis uue artikli loomise nupu klõpsamise järel avatakse Toimetamisalal kohe uus tühi artikkel, märksõna kohal miinus "-", mille asemele tuleb märksõna tippida.
Linnuke märksõna on unikaalne - määrab, kas sõnastikus on lubatud korduvad märksõnad või mitte.
Linnuke kasuta automaatset klaviatuurivahetust - kui sõnastiku teine keel (näiteks vene keel) eeldab teistsugust klaviatuuri, siis teiskeelsete väljade jaoks vahetub klaviatuur automaatselt.
Linnuke kasuta MS Wordi õigekirjakontrolli - kui arvutisse on installeeritud MS Word ja selle eesti keele õigekirjakontroll, siis seda kasutatakse eestikeelsete väljade puhul.
Linnuke kasuta reeglipõhist morfoloogiat - kui linnuke on, siis tehes paremklõps elemendi nimel, tekivad hüpikmenüüsse uued valikud:
Morf. analüüs näitab sõna v teksti morfoloogilise analüüsi tulemust: algvormi ja muutevormi tähist e vormikoodi.
Näita paradigmat ilmub ainult märksõna või muutevormi nimel klõpsates (moodustab märksõnast kõik muutevormid ja näitab neid tabelina, mille kohal on sõna muuttüüp ja sõnaliik ning ridades iga muutevormi juures esimeses veerus vormikood ja viimases veerus tüve pikkus).

Nupp Õiguste määramine avab selle sõnastiku kasutajate tabeli, kus igale kasutajale saab määrata tema õigused selles sõnastikus:

Selle akna kaudu kasutajaid lisada ei saa, neid saab lisada Kasutajate halduse kaudu.

Nupp Fontide sätted avab dialoogiakna, kus saab määrata,

Nupp Morf.sättedehk sätted morfoloogilise sünteesi jaoks.
Avab akna, kus saab määrata morfoloogia andmete esitusviisi sõnaartiklis. Parameetreid on mitu:
Märksõna valik – võimaldab välistada osa märksõnu, millele pole morfoloogiakirjet vaja. Välistada saab aknasse tipitud märke sisaldavad sõnad (Välista märkidega), nt sidekriips sõna lõpus (agraar-) või menüüst valitud liigitunnusega sõnad (Välista liik), nt tsitaatsõnad (buffet).
Väljundis – võimaldab linnukese abil valida morfoloogiakirjesse lülitatavaid andmeid (vormikood, sõnaliik, muuttüüp, muutevormid, morfonoloogiline kuju).
Muutevormid – võimaldab (eraldi akna kaudu) täpsustada muutevormide valikut (Vormivalikud), võimaldab määrata, kas muutevormides peab olema märgitud välde, rõhk ja palatalisatsioon (linnukesed vormivaliku all), võimaldab määrata, kas muutevorme on vaja sõnastiku paberversiooni jaoks lühendada (Lühendamine) ja milline muutevorm on lühendamise puhul võrdlusaluseks (Alus).
Kirje tüüp – määrab selle, kas morfoloogilise sünteesi poolt moodustatud muutevormid jäävad kõik kirjesse alles (vormipõhine kirjetüüp) või taandatakse ühise tüvega vormid üheleainsale muutevormile (tüvepõhine kirjetüüp) või esitataksegi ainult mõni üksik vorm (lühikirje).
Hulgi puhul – määratakse kogu sõnastikus korraga (hulgi) sünteesitud kirjete edasine saatus: kas asendada juba varem olemasolevad kirjed uutega või mitte (Olemasolevad kirjed asendatakse) ja kas liitsõnade artiklites kutsutada morfoloogiakirje, kui liitsõna põhisõna on ka eraldi sõnastikus olemas koos morfoloogiaga (Liitsõnade kirjed eemaldatakse).

Vormivalikute akna kõrval on nupp Muuda, millel klõpsates avaneb uus aken, kus saab muuta vaikimisi pakutud valikuid. Saab täpsustada sõnaklassi (Sõnaklass), määrata muuttüüpide vahemikku sõnaklassi jaoks (Tüüp ja kuni), saab lisada uusi klasse e ridu (Lisa) ja mittevajalikke ridu eemaldada (Kustuta rida). Vormid ritta valitakse paradigmast linnukese abil. Pärast nupule Ok vajutamist ilmub eelmisse aknasse uuendatud vormivalik.

Lõpuks salvesta Morf. sünteesi sätted (Salvesta).